มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 / 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:23 น.