มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:23 น.