มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 / 2550 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:22 น.