มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:21 น.