มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2550
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:21 น.