มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2549
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:19 น.