มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 / 2549 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:04 น.