มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 / 2549 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:04 น.