มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 / 2549 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2549
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:03 น.