มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 / 2549 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 10:59 น.   แก้ไข 24 ธันวาคม 2555 เวลา 15:34 น.