มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 / 2549 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2549
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 10:55 น.   แก้ไข 24 ธันวาคม 2555 เวลา 15:36 น.