มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2549
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 10:53 น.   แก้ไข 24 ธันวาคม 2555 เวลา 15:35 น.