มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1 / 2549 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 10:47 น.