มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 / 2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 10:13 น.