มติการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11 / 2548 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2548
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 09:58 น.