ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม การสร้างบทเรียนแบบมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter
ผู้เขียน คุณ เสวี เหลือบุญชู วันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 10:18 น.   แก้ไข 11 มีนาคม 2556 เวลา 10:20 น.