มรน. ขยายเวลาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 11:40 น.