คณะครุศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/ครู-อาจารย์/ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 12 หลักสูตร
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14:30 น.