ขอเชิญตอบแบบประเมินเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านและนักศึกษา ร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 มีทั้งหมด 2 Link แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้

แบบประเมินส่วนที่ 1 - 2

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEZycnJRZFBHSHNQYzVVTTk4WHZJd2c6MQ

แบบประเมินส่วนที่ 2 - 3

https://docs.google.com/forms/d/1RF5GbFa45bCgl0R2XkxE8NAOn9dmdIVnz5D0BNXz-5g/viewform?sid=402bca2ea6821fa3&token=e3FIkTwBAAA.xhFyFpyj-W9z815nlB3Aog.I4kTmAJGXO8HVykWeNdBng

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมิน
&คณะทำงานวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม(SWOT) และกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้เขียน คุณ สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14:43 น.   แก้ไข 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14:50 น.