ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม กำหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลากร

         ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม มีภาระกิจในการให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย ได้กำหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน   ให้บริการอย่างรวดเร็วและสุภาพ

         นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการด้านนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ของ UniNet ซึ่งกำหนดให้ใช้ระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องจำกัดการใช้งานในบางโปรแกรม และลดแบนด์วิดธ์การดาวน์โหลด สำหรับในห้องปฏิบัติการ และกำหนดเป็นช่วงเวลาสำหรับเครือข่ายของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานตามปกติ

        ทั้งนี้ตามรายละเอียดแฟ้มที่แนบมา

ผู้เขียน คุณ เสวี เหลือบุญชู วันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 15:06 น.