ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 14:44 น.