แบบรูปรายการละเอียด_งานระบบสุขาภิบาล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:16 น.