ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ (VRF) อาคารบรรณราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:11 น.