ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09:49 น.