ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09:47 น.