พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 11:01 น.