ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน มกราคม

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ประจำเดือน มกราคม

ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ

***ข้อสังเกตุ*** กรณีรายชื่อที่ประกาศ ชื่อ-นามสกุลไม่ครบ***

ให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อ-นามสกุลในระบบ reg.npru.ac.th เมนูประวัตินักศึกษา หากข้อมูลถูกต้องนักศึกษาไม่ต้องดำเนินการแก้ไข

**** หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะภาพการลงทะเบียนเรียน ว่านักศึกษามีการลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนหรือไม่ ถ้าหากขาดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง ให้นักศึกษามาติดต่อที่งานทะเบียนเพื่อทำเรื่อง “ขอกลับคืนสภาพนักศึกษา” โดยด่วน !!!!!!! ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับถัดไป *****

1.กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ

-ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย

-ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ

-วัน / เดือน / ปี เกิด

-วุฒิการศึกษาเดิม

หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ จนถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

2.หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนชั้น1 อาคาร ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม

3. หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่มีข้อผิดพลาดประการใด ให้รอดูประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับต่อไป

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 16 มกราคม 2565

 

ผู้เขียน คุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10:50 น.