สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเวทีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ณ บริเวณสนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 16:28 น.