ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 70 ชุด
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 16:31 น.