ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2566 เรื่องรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2566
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 14:01 น.   แก้ไข 6 มกราคม 2566 เวลา 15:18 น.