ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 28 เครื่อง
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 15:53 น.