ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14:18 น.