รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ
สอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 7 มกราคม 2566
ผู้เขียน คุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 16:25 น.   แก้ไข 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10:41 น.