ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 22:36 น.   แก้ไข 19 ธันวาคม 2565 เวลา 22:36 น.