ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2565
ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (บัญชีรายชื่อหมายเลข 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (บัญชีรายชื่อหมายเลข 2)
รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
รายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับการเลือก และ ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 23:07 น.   แก้ไข 9 ธันวาคม 2565 เวลา 23:09 น.