แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาปัตยกรรม 1)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 15:28 น.