ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน เอ 1 ส่วนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 15:03 น.