รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 17 พ.ย. 65 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป)
ผู้เขียน คุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11:25 น.