อธิการบดี มรน. เข้ารับรางวัลและร่วมประชุมโครงการถอดบทเรียนการบริหารจัดการ สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 จังหวัดนครปฐม
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09:49 น.