มรน.จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2565 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 11:05 น.