ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประกอบการจำ หน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในวันงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำ ปีการศึกษา 2560-2562
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 15:25 น.