มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16:39 น.