สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยนวัตกรรมการพัฒนาส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัยตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15:54 น.