ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาล พร้อมระบบจำลอง (SIMMAN) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:10 น.