แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 น.