ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมระบบจำลอง (SIMMAN) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:01 น.