มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565