ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:21 น.