ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนจากที่ราชพัสดุ จำนวน 29 รายการ
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10:59 น.