มรน. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย Flagship ประจำปี 2565 ฯ
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10:28 น.